Szkoła biblijna              Szkoła Biblijna zajmuje się edukacją oraz formacją biblijną. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i dyskusji przez ks. prof. Waldemara Rakocego CM, wykładowcę Pisma św. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Do współpracy mogą być zaproszeni również inni specjaliści z dziedziny.

  1. CEL WYKŁADÓW:

  Pierwszym celem zajęć jest edukacja biblijna. Szkoła Biblijna ma zapewnić słuchaczom pogłębioną wiedzę na temat ksiąg Starego i Nowego Testamentu, czyli pełniejsze poznanie Boga i Jego woli względem człowieka. Czytelnikowi nieobeznanemu bliżej z Pismem św. nasuwają się przy jego lekturze liczne pytania oraz rodzą się różne problemy. Zadaniem organizowanych spotkań jest danie każdemu klucza do poprawnej i samodzielnej lektury Pisma św. Czym innym bowiem jest prywatna lektura, podczas której Bóg przemawia do nas w naszym ‘tu i teraz’, a czym innym jest odczytanie uniwersalnego i ponadczasowego przesłania tekstów biblijnych. W pierwszym wypadku odnosimy tekst biblijny do tego, co aktualnie przeżywamy – często w sposób odbiegający od jego pierwotnej intencji; w drugim wypadku odczytujemy przesłanie, jakie Duch Święty zamierzył w tekście, kiedy ten powstawał i jakie stale odnosi się do wszystkich ludzi. Pierwszy rodzaj lektury jest lekturą indywidualną, na własny użytek, lecz nie może ona być głoszona jako przesłanie Kościoła. Podczas wykładów będzie nas interesowało zatem to, co Duch Święty zamierzył w poszczególnych tekstach i co stanowi głoszoną Ewangelię. W odczytaniu tego przesłania pomoże przekazywana podczas wykładów wiedza na temat samego Pisma św. oraz nauki powiązane z nim, jak filologia, piśmiennictwo starożytne, historia, archeologia czy uwarunkowania kulturowe.

            Drugim celem zajęć jest formacja biblijna. Pogłębienie wiedzy ma służyć pogłębieniu wiary. Poznana o Bogu prawda zachwyca i pociąga. Temu, kto czegoś nie zgłębił, nawet najmądrzejsza rzecz może wydać się mało interesująca. Lecz zagłębiając się w temat, odkrywa, jak mylne były jego pierwsze odczucia. Zdobywanie wiedzy biblijnej ma pomóc w formacji duchowej – w bardziej świadomym i radosnym przeżywaniu wiary. Taki cel zajęć obejmuje każdego i każdy niezależnie od wieku i wykształcenia może wziąć w nich udział.

    2. MIEJSCE I TERMINY ZAJĘĆ:

   W roku 2023/2024 Szkoła Biblijna prowadzi swoją działalność w Dąbrowie Tarnowskiej, Krakowie i Sopocie. Wykłady będą miały miejsce od października do czerwca, raz w miesiącu, w Dąbrowie Tarnowskiej w drugą, w Krakowie w trzecią, a w Sopocie w czwartą sobotę miesiąca, od godz. 9.30 do 12.45.


   DĄBROWA TARNOWSKA

   Miejsce wykładów:

   aula Domu Parafialnego, ul Zamkowa 3

               Terminy wykładów :

   7.X; 11.XI; 9.XII; 13.I; 10.II; 9.III; 13.IV; 11.V; 8.VI.


   KRAKÓW

    Miejsce wykładów:

    Salka parafialna w budynku akademickim przy kościele NMP z Lourdes

    (ul. Misjonarska 37 – boczna ul. Lea)

    Terminy wykładów:

    14.X; 18.XI; 16.XII; 20.I; 17.II; 16.III; 20.IV; 18.V; 15.VI.


   SOPOT

    Miejsce wykładów:

    Sala Domu Misyjnego, ul. Kujawska 50/52, 81-862 Sopot

    Terminy wykładów:

    21.X; 25.XI; --.XII; 27.I; 24.II; 23.III; 27.IV; 25.V; 22.VI.


   Z racji objętości Pisma św. zajęcia są planowane w cyklu trzyletnim. Można włączyć się w nie każdego roku (a nawet każdego miesiąca). Nie ma bowiem większego znaczenia, czy ktoś rozpocznie swoją edukację biblijną od Ewangelii, Listów apostoła Pawła czy od Psalmów. Wykłady są bezpłatne zgodnie z zasadą: ‘Darmo otrzymaliście, darmo też dawajcie’.

    3. OPIS WYKŁADÓW:

 Każde czterogodzinne zajęcia będą podzielone na trzy części. Pierwsza z nich będzie poświęcona zagadnieniom wprowadzającym, jak problem natchnienia, powstawanie kanonu Pisma św., zasady interpretacji, odkrycia w Qumran, księgi apokryficzne itp. Podczas drugiej części będę omawiał wybrane księgi Pisma św., jak np. poszczególne Ewangelie czy Listy św. Pawła. W przypadku każdego pisma zostaną omówione wszystkie ważne zagadnienia począwszy od kontekstu historycznego, a skończywszy na przesłaniu. Trzecia część wykładów będzie dedykowana wybranym tekstom (przykładowo opis zwiastowania czy hymn chrystologiczny z Listu do Filipian), które zostaną szczegółowo przeanalizowane. Słuchacze uzyskają w ten sposób nie tylko pogłębioną wiedzę na temat samego tekstu, ale zobaczą też, jak krok po kroku analizuje się teksty Pisma św.

Wypraszając Boże błogosławieństwo dla tej inicjatywy,
            SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZYSTKICH!

Ks. prof. Waldemar Rakocy CM
Wykłady 2016/2017 

Proszę kliknąć w ikonę Playlista w lewym górnym rogu poniższych filmów, aby zobaczyć pełna listę wykładów.

Strona playlisty na YouTube - kliknij tutaj


Wykłady 2015/2016

Strona playlisty na YouTube - kliknij tutaj